22 - ТООТОЙ ХОЛБООТОЙ СОНИРХОЛТОЙ БАРИМТУУД

Уг тоотой холбоотой жолооч бидэнд хамааралтай зүйлсийг инфографик байдлаар бэлтгэн танд хүргэж байна.

Танд 500 тэмдэгт үлдсэн байна.