PUZZLE: ЗАМЫН ХЭВТЭЭ ТЭМДЭГЛЭЛИЙГ ХЭР САЙН УНШИХ ВЭ? №04

Улаанбаатар хотын авто замыг 100 хувь гэж авч үзвэл цагдаагийн алба хаагчид 20 хувийг нь хяналтандаа авч, үлдсэн хувийг нь гэрлэн дохио, тэмдэг тэмдэглэлийн дарааллаар зохицуулж хөдөлгөөнд оролцох ёстой байдаг. Хэрвээ жолооч бүхэн дүрмээ мөрддөг, мэддэг байвал хөдөлгөөн сийрэгжих боломжтой гэдэг.