PUZZLE: РУЛЭЭР НЬ ЯМАР КОМПАНИ ГЭДГИЙГ НЬ ТАНИХ УУ?