PUZZLE: ТА УЛСААР НЬ ҮЙЛДВЭРЛЭГЧИЙГ НЭРЛЭЖ ЧАДАХ УУ?