ШИНЭ БОЛОН ХУУЧИН ДУГУЙНЫ ЯЛГАА

Зарим хэрэглэгчид үйлдвэрлэгдээд удсан эсвэл тодорхой хэмжээний элэгдэлд орсон хуучин дугуй сонгож хэрэглэдэг. Тэгвэл хуучин дугуй гэж ямар дугуйг хэлэх вэ?

  • Үйлдвэрлэгдээд удсан (3-аас дээш жил болсон)
  • Хээний элэгдэл 60%-аас доош болсон
  • Дугуйн чийгшил алдагдсан
  • Зориулалтын дагуу хадгалаагүй гэх мэт дугуйг хэлдэг. Одоо би та бүгдэд шинэ болон хуучин дугуйн эдэлгээ даах талаар харьцуулан хүснэгтээр үзүүлэе.