ГЭРЛИЙН ЛАМПНЫ АМЬДРАХ ХУГАЦАА №116

Сүүлийн үеийн автомашинд галоген гэрлийг өргөнөөр ашигладаг болсон. Тэгвэл уг гэрэл нь хэр удаан хугацаанд ажиллах нормтой байдаг талаарх мэдээллийг бэлтгэлээ.

  • Их гэрлийн ламп: 450-1000 цаг
  • Подварын ламп: 350-750 цаг
  • Дохионы ламп: 160-320 цаг
  • Тоормосны ламп: 225-300 цаг
  • Салоны ламп: 350-750 цаг

Харин HID гэрлийн лампын хувьд нийт 2000 цаг асах чадвартай байдаг юм байна.